Reglement

art.1
Ondergetekende zal niemand aansprakelijk stellen uitgezonderd zichzelf voor een ongeluk bij het beoefenen van de kempo tijdens de training of wedstrijden.

art.2
Hij zal de kennis van de kempo niet misbruiken.

art.3
Men kan niemand aansprakelijk stellen voor zijn/haar in ongerede geraakte bezittingen gedurende de training c.q wedstrijden.

art.4
De vereniging heeft het recht het lidmaatschap op te zeggen indien hij/zij zich niet aan de reglementen houdt.

art.5
Hij/zij verbindt zich,na zijn inschrijving,zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen na te komen en zal het lesgeld vooruit betalen. Tijdens de vakantie periode wordt de contributie doorbetaald.

art.6
Beëindiging van het lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij de ledenadministratie c.q leraar.